Новогодишна Промоција Оптик 50 -50%

❆   НОВОГОДИШНА ПРОМОЦИЈА   ❆

ОПТИК 50
-50% од цената првите 3 месеци од започнување со договорот.

  Повеќе информации во наплатниот центар на “Канал 16”, кој се наоѓа на улица "Таше Милошевски" број 43 – Ресен.
  или на телефонскиот број: 047/550-767